Kinderopvang

Kinderen vanaf 6 weken tot en met 4 jaar oud zijn van harte welkom bij het kinderdagverblijf van ’t Koninkrijkje. Wij bieden hele dagen opvang voor uw kind en werken met professionele pedagogisch medewerkers.

Groepsruimte

De groepsruimten zijn ingericht in diverse speelhoeken, waarbij rekening is gehouden met de verschillende leeftijden. Ook aan een aparte babyhoek is gedacht. Met afwisselend spelmateriaal en leuke activiteiten ontwikkelen de kinderen hun sociale, cognitieve en lichamelijke vaardigheden. Ze leren omgaan met leeftijdgenootjes en er is natuurlijk persoonlijke aandacht voor ieder kind. Ook hebben wij een speelhal waar alle groepen gebruik van kunnen maken.

Voeding en verzorging

Uiteraard houden de pedagogisch medewerkers in overleg met de ouders rekening met individuele behoeften, speciale wensen, eetgewoontes en allergieën. Wij zorgen voor luiers (maat 1 t/m 6), drinken, flesvoeding (Nutrilon 1, 2 en 3), sudocrème, zonnebrand, vers fruit, lunch, een tussendoortje en ‘s middags een verse warme maaltijd. Dit alles is bij de prijs inbegrepen.

Opvangtijden

Tussen 7:00 uur en 9:30 uur kunt u uw kind brengen. Wij vinden het erg belangrijk dat de kinderen op tijd worden gebracht, zodat ze om 9:30 uur met het dagritme kunnen beginnen.

Als u uw kind een keer later wilt brengen of eerder wilt ophalen dan de reguliere tijden, dan is dat natuurlijk mogelijk. U wordt dan wel verzocht van tevoren te bellen, zodat de pedagogisch medewerkers hier rekening mee kunnen houden en de rust op de groep bewaard blijft.

Tussen 16:00 uur en 18:45 uur kunt u uw kind weer komen halen en krijgt u verslag van de gebeurtenissen van die dag.

Dagindeling

Voor kinderen tot 10 maanden is de dagindeling bij ‘t Koninkrijkje afgestemd op het individuele ritme. Per kind worden de eet- en slaaptijden van thuis aangehouden. Vanaf 10 maanden gaan kinderen, in overleg met de ouders, naar een vastere dagindeling. Het kind gaat dan echt deel uitmaken van de groep. De vaste onderdelen eten, slapen, spelen en naar buiten gaan, vinden dan zoveel mogelijk gezamenlijk plaats.
Dagelijks worden er aan de kinderen activiteiten aangeboden. Deze vallen binnen een activiteitenplanning met een maandelijks thema. Dit kunnen muziekactiviteiten, bewegingsactiviteiten, knutselactiviteiten, e.d. zijn. Als het weer het toe laat wordt er iedere dag buiten gespeeld.

Groepsindeling

‘t Koninkrijkje biedt verantwoorde kinderopvang met vaste groepen kinderen in hun eigen ruimte. Binnen deze zogeheten stamgroepen kunnen kinderen spelen in een voor hen herkenbare, veilige en vertrouwde omgeving onder begeleiding en zorg van vaste pedagogische medewerkers. In de stamgroep worden kinderen van 0-4 jaar opgevangen. Dit zijn zogeheten verticale groepen. In deze verticale groepen zijn de kinderen op vaste momenten bij elkaar om te eten, spelen en slapen.
Er zitten gemiddeld 9-15 kinderen op 1 groep afhankelijk van de grootte van de ruimte binnen het kinderdagverblijf.

3+ groep, voorbereidingsklas op de basisschool

Naast de verticale groepen, hebben wij twee horizontale groepen. De 3+ groepen, op deze groep worden kinderen opgevangen vanaf 3 jaar wanneer zij hieraan toe zijn. Zij worden, totdat zij 4 worden en naar de basisschool gaan, voorbereid op de basisschool. Dit wordt gedaan door in de kring de dag te beginnen, te oefenen met kleuren, tellen en letters oefenen. Ook bieden wij dagelijks ontwikkelingsgerichte activiteiten aan die worden voorbereid a.d.h.v. maandelijkse thema’s. De volgende ontwikkelingsgebieden worden aangesproken: de cognitieve-, sociale-emotionele, motorische- (fijne en grove) en de eigenheidsontwikkeling. 

Deze groep heeft binnen het kinderdagverblijf een eigen pedagogisch werkplan waarin de specifieke werkwijze van de 3+ in vormgegeven is.

Daarnaast hebben wij ook een peuterspeelgroep. Deze groep is geopend in de ochtenduren voor kinderen van 2-4 jaar.

Wennen

‘t Koninkrijkje hanteert een wenbeleid om uw kind en uzelf vertrouwd te maken met de nieuwe omgeving, de groepsruimte, de leidsters en de andere kinderen. De wendagen vinden altijd plaats na de ingangsdatum van het contract. Wij hanteren 1 wendag of 2 dagdelen. U als ouder/verzorger kunt samen met de pedagogisch medewerkster deze dagen inplannen. De plaatsing start altijd de 1ste of de 16de van de maand.

Aanmelden

U kunt uw kind aanmelden voor 2 tot 5 hele dagen. De minimale aanwezigheid van 2 dagen is van belang voor:

  • het individuele kind, om van het dagverblijf een tweede huis te kunnen maken;
  • de groep, zodat de samenstelling door de week heen niet te sterk wisselt; zij kunnen zo een hechte groep vormen;
  • de groepsleiding, zodat zij niet met te veel kinderen in wisselende samenstelling een relatie hoeft op te bouwen.

Van daadwerkelijke plaatsing is sprake na ondertekening van een plaatsingsovereenkomst.

 

//