Klachtenprocedure oudercommissie

De Wet Kinderopvang bepaalt dat ouders adviesrecht hebben over onderwerpen die hun belang en dat van hun kinderen binnen de kinderopvangorganisatie raken. Met ingang van 1 april 2008 is elke kinderopvangorganisatie die onder de Wet Kinderopvang valt verplicht een klachtenregeling voor oudercommissies te hebben. De regeling wordt uitgevoerd door de Geschillencommissie Kinderopvang.

De interne klachtenregeling
KDV ‘t Koninkrijkje beschikt over een interne klachtenregeling. Een oudercommissie kan van deze regeling gebruik maken bij een ongenoegen of probleem dat een oudercommissie heeft ten aanzien van het beleid van KDV ‘t Koninkrijkje. In de klachtenregeling staat beschreven op welke wijze de oudercommissie een klacht kan indienen en welke stappen worden gezet in de behandeling van de klacht:

• Zit een oudercommissie ergens mee, dan kan dit in eerste instantie met de betrokken houder van het bureau besproken worden. Misschien gaat het om een misverstand of kan het probleem snel worden verholpen.

• De houder zal de klacht in behandeling nemen en naar tevredenheid proberen op te lossen.

De oudercommissie  kan ook rechtstreeks met klachten naar de Geschillencommissie Kinderopvang.

Oudercommissie wordt geïnformeerd over het bestaan van de interne klachtenregeling. De oudercommissie ontvangt van de locatiemanager de procedure. Hierin is beschreven hoe klachten van de oudercommissie behandeld worden.

Externe klachtencommissie
Wanneer een klacht niet op een bevredigende wijze intern kan worden afgehandeld, kan de oudercommissie gebruik maken van de externe klachtenregeling. De oudercommissie kan met haar klacht terecht bij de Geschillencommissie Kinderopvang, deze behandelt “medezeggenschapsklachten”: klachten van de oudercommissie over de wijze waarop een organisatie met de wettelijk bepaalde medezeggenschap van ouders in de kinderopvang. Waar ouders met zijn of haar klacht terecht kunnen hangt af van de aard van de klacht.

Geschillencommissie Kinderopvang voor oudercommissie
Op 1 april 2008 is in de Wet Kinderopvang de regeling voor de behandeling van klachten tussen ondernemer en oudercommissie van kracht geworden. Het betreft de behandeling van klachten over onderwerpen waarover de Oudercommissie adviesrecht heeft.

KDV ‘t Koninkrijkje heeft zich per 1 januari 2009 aangesloten bij de Klachtenkamer Kinderopvang. Per 1 januari 2016 is de Klachtenkamer Kinderopvang vervangen door de  Geschillencommissie Kinderopvang.

Klachten in 2017
In 2017 zijn er zowel intern als extern geen klachten binnengekomen bij Kindcentrum ‘t Koninkrijkje en de Geschillencommissie Kinderopvang.