Pedagogische visie, missie en beleid

‘t Koninkrijkje biedt kwalitatief hoogwaardige en professionele opvang voor kinderen.
Ieder kind wordt geaccepteerd zoals hij/zij is. Een kind ontwikkelt zich in zijn eigen tempo en op zijn eigen manier. De pedagogisch medewerkers hebben hier oog voor. De kinderen worden individueel en als groep begeleid. Daarbij wordt rekening gehouden met het ontwikkelingsniveau en de behoeften van de kinderen.IMG_6190

Wij bieden de kinderen een veilige, zorgzame, uitdagende en warme opvangplek. Geborgenheid en liefde staan bij ons centraal. Tegelijkertijd willen we zo goed mogelijk voldoen aan de opvangwensen van de ouders. Wij vinden dat ouders kritisch mogen zijn als het gaat om de opvang van hun kind.

In de eerste vier levensjaren van een kind wordt het fundament gelegd voor de persoonlijkheid. De keuze van het kinderdagverblijf kan dus niet alleen gemaakt worden op basis van de locatie of de beschikbare plaatsen. Voor uw kind kiest u de opvang die u het beste vindt. Bij ‘t Koninkrijkje kunt u ervan uit gaan dat uw kind veilig en in goede handen is, dat er uitgebreid aandacht besteed wordt aan zijn of haar ontwikkeling.

Pedagogische ambitie

“Onze pedagogische ambitie is dat elk kind bij ons opgroeit in een omgeving waar kwaliteit van opvang, geborgenheid en liefde centraal staan, waar er ruimte is voor ieder kind om zich optimaal te ontwikkelen en zo op te groeien tot een volwassene die respectvol is naar zichzelf en zijn omgeving”.

Het pedagogisch beleid geeft richting aan het pedagogisch handelen naar kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar en zorgt voor eenheid in de aanpak. Het pedagogisch beleid wordt geconcretiseerd in de pedagogische werkwijze die is opgenomen in het locatiewerkplan. Deze zijn beide in te zien op de locatie of digitaal op te vragen bij de Locatiemanager.

Pedagogisch klimaat

De volgende 4 pedagogische basisdoelen uit de Wet Kinderopvang staan centraal:

  1. een kind voelt zich emotioneel veilig, zodat het zich optimaal kan ontwikkel

Dit betekent dat wij op een sensitieve responsieve manier met de kinderen omgaan, dat er respect voor autonomie van kinderen wordt getoond, dat er grenzen worden gesteld aan en structuur wordt geboden voor het gedrag van kinderen.

  1. gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van persoonlijke vaardigheden.

Kinderen worden op spelenderwijs uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische, cognitieve, taal- en creatieve vaardigheden. Hiermee stellen we kinderen in staat om steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving.

  1. gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van sociale vaardigheden

Kinderen worden begeleid in hun interacties om hen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties met anderen op te bouwen en te onderhouden.

  1. normen en waarden worden overgedragen

Kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met anderen en een actieve participatie in de maatschappij.

Pedagogische uitgangspunten

De uitwerking van onze ambitie geven wij vorm met onze vier pedagogische uitgangspunten die nauw met elkaar verbonden zijn.

  • Kinderen voelen zich veilig binnen een positief opvoedklimaat
  • Kinderen ontdekken spelenderwijs de wereld om hen heen en krijgen de ruimte om open en nieuwsgierig te zijn.
  • Kinderen maken deel uit van een groep in een stimulerende omgeving.
  • Kinderen (en ouders) hebben een stem, gaan respectvol met elkaar om binnen een participatiesamenleving.